REGULAMIN PILOTAŻU PROJEKTU KARTY MŁODZIEŻOWEJ

§ 1 Definicje użyte w regulaminie
 1. Karta Młodzieżowa – system informatyczny dla gdańskich uczniów, studentów i młodych Gdańszczan do 30 roku życia. Celem Karty Młodzieżowej jest zwiększenie aktywności ww. osób poprzez m.in. dostęp do informacji o wydarzeniach dostępnych w czasie wolnym, uczestnictwo w wydarzeniach, zdobywanie punktów za udział w wydarzeniach organizowanych przez Partnerów projektu. Efektem jest rozwijanie kompetencji i umiejętności. System informatyczny Karty Młodzieżowej jest zintegrowany z systemem karty mieszkańca Jestem z Gdańska.
 2. Karta Mieszkańca – spersonalizowana karta posiadająca indywidualny numer i dane użytkownika. Karta Mieszkańca stanowi identyfikator w systemie dostępnym na stronie: www.jestemzgdanska.pl i jest w ten sposób powiązana z kontem użytkownika utworzonym w tym systemie.
 3. System informatyczny Karty Młodzieżowej – zespół współpracujących ze sobą informatycznych narzędzi i oprogramowań, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego, dostępny przez www.kartamlodziezowa.pl.
 4. Użytkownik – osoba, która uzyskała dostęp do systemu Karta Młodzieżowa.
 5. Konto – konto Użytkownika systemu umożliwiające dostęp i zarządzanie danymi w Karcie Młodzieżowej.
 6. Organizator – Stowarzyszenie Morena z siedzibą w Gdańsku (80-252, ul. Jaśkowa Dolina 7), wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000100513, posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP) 9570846431.
 7. Kompetencje – wiedza, umiejętności, postawy, które pomogą uczącym się w samorealizacji, w przyszłości w znalezieniu pracy i aktywnym uczestnictwie w społeczeństwie.
 8. Punkty – skala aktywności; będą przyznawane za udział w wydarzeniach – w kategoriach: sport i zdrowie, kultura i sztuka, wolontariat, rozwój osobisty i rozwój obywatelski.
 9. Wydarzenia – aktywności w czasie wolnym od nauki i pracy - organizowane przez Partnerów, których efektem będzie rozwijanie kompetencji.
 10. Partnerzy – szkoły, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty, które organizują wydarzenia dedykowane grupie docelowej Karty Młodzieżowej.
§ 2 Przystąpienie do systemu Karta Młodzieżowa
 1. Przystąpienie do systemu Karta Młodzieżowa oznacza aktywację panelu Karta Młodzieżowa i jest możliwe dla posiadaczy Karty Mieszkańca za pośrednictwem www.jestemzgdanska.pl
 2. Przystąpienie do systemu Karty Młodzieżowej jest bezpłatne.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest pełnoletni, rejestrację przeprowadzają rodzice lub opiekunowie prawni, także dokonują autoryzacji zapisu oraz potwierdzają możliwość udziału w zajęciach.
 4. Aktywacja systemu Karta Młodzieżowa następuje po weryfikacji prawidłowości danych z systemu. Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z obecnie obowiązująca polityką RODO.
 5. W sprawach związanych z kwestią ochrony danych osobowych, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod mailem: iod@morena.org.pl
 6. Administrator danych jest Stowarzyszenie Morena, 80-252 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 7, tel.: 58 3 444 111, e-mail: morena@morena.org.pl
§ 3 Postanowienia ogólne
 1. Użytkownik systemu Karta Młodzieżowa, biorący udział w wydarzeniach może rozwijać kompetencje wskazane przez Partnera w opisie wydarzenia, które Partner potwierdza po zakończeniu wydarzenia.
 2. Potwierdzone kompetencje gromadzone są w systemie Karta Młodzieżowa.
 3. Użytkownik systemu Karta Młodzieżowa może uczestniczyć w dowolnej ilości wydarzeń.
 4. Użytkownik systemu Karta Młodzieżowa może w każdej chwili zrezygnować z udziału w wydarzeniu.
 5. W przypadku gdy Użytkownik jest niepełnoletni, musi przedstawić zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli jest pełnoletni, robi to samodzielnie.
 6. W ramach rozwoju systemu Karta Młodzieżowa planujemy w kolejnych miesiącach włączać kolejne funkcjonalności. Będą to m.in. informowanie o wydarzeniach, system punktów, system nagród itd.
 7. W przypadku funkcjonalności związanej ze zdobywaniem punktów Użytkownik będzie zyskiwał 1 punkt za wzięcie udziału w jednej godzinie zajęć.
 8. Punkty będą określane w pięciu kategoriach: sport i zdrowie, kultura i sztuka, wolontariat, rozwój osobisty oraz rozwój obywatelski.
§ 4 Postanowienia końcowe
 1. Odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu leży po stronie Organizatora.
 2. Odpowiedzialność za wydarzenia oraz uczestników w trakcie ich przygotowania i realizacji leży wyłącznie po stronie Partnera.
 3. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny rozumie się: dostosowanie Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, wprowadzenie nowych przepisów prawnych, uchylenie lub zmiana obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w systemie Karta Młodzieżowa, zmian w ofercie systemu Karta Młodzieżowa,
 4. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej www.kartamlodzieżowa.pl z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany. Zmiana Regulaminu nie będzie miała zastosowania do pakietów młodzieżowych aktywowanych przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu.
 5. We wszelkich kwestiach dotyczących systemu Karta Młodzieżowa można zwracać się pod numer tel.: 533 319 894 oraz w formie pisemnej pod adresem mail: karta@morena.org.pl